Дідько на дзвіниці 1928

Книга Антологія української готичної прози. Том 2Название книги: Дідько на дзвіниці 1928
Страниц: 137
Год: 2005
Жанр: Современная литература

Выберите формат:
Выберите формат скачивания:

fb2

433 кб Добавлено: 28-янв-2018 в 09:01
epub

589 кб Добавлено: 28-янв-2018 в 09:01
pdf

3,7 Мб Добавлено: 28-янв-2018 в 09:01
rtf

626 кб Добавлено: 28-янв-2018 в 09:01
txt

759 кб Добавлено: 28-янв-2018 в 09:01
Скачать книгуО книге «Дідько на дзвіниці 1928»

Одночасно, Місь- ка Рада попередила стентоиу леги-.і.чтуру. Бачене 1 ч\-те .маг, свої притаманні природні чи створені .іюдь-іи орми. Розглядаючи цю моногра- фію з українського поляду, годі п|юиовчати деякі „але". тодішній секретар р- МУА от- Рвіцв, Диавсь- кяй оеобівс'іо бвзкораеяо оп- равляв всі образи й разом з Б. І вони робили це виключно з свого саатвмеиту до мвс- тецтва й репрезевмваяоі ва- ми оргавізацІІ. Кеярин ,146 .^аіш4 д^иівірві, -г-.' е імікч "^ц^оідао Аиюрр- всу^тя' «іш;яія8ійі ^оі ^Шва■ : Л1е^дімі(а і '^іео^ щсі т Л''.''7Ш Уві ти кІль Шойї^Ійікяіиц^ я^^ ' аелякз, ' і •■IІ^ ^'-швбідмпого вже Аоікїеді . Ліеоіа ЛІсая:' у ■вакввавяі етіфпіах учаів Огуз Ш' ІІме- тй(іаюго Слова 'ЛШ Хру- ідельоардк ЛС аіогла відбута с^ трІюмфальіЦй аоаіія аж до *Іакап в «Іівяу — до Торовчі « Ііоятімалю. Муавха, що 2 екомпояуваа тремо для ціБІ ввсіава-воилозахор іірбф. Првіпш, допаві косгюісв, що їх щю- схтуаала Марійка Ватаяць- ка, разом а дояеі^яях до до- сковалостя мяесецькіос сло- вом та зручво пізібрааою хореографією Роми Прийми- ВогачеаськоІ.

ж Шт МШ з дня Н4*0ДЖЕННЯ ВАСИЛЯ СТБФЛН М ЛОШАЧУ м СПЮЦЯ УКРАШСЬНОЇ .-;;іЖ«ІІ9І — Сторіччя а дня вадкцрісвт Васмії Сте- ' В АМЕРИЦІ ' І^ВТЛР МОІМО ЖИТЕЛІВ ЯЮ ВОГКУ, які од«р- Ж]мииі к»ріонж цигарок аід фйри іада Ию Порку і стейту за кояшніГ к^ртов цкга- уф( ^їо X Долярові 20 центів податку для епіту і по 40 ійста. то стейт і місто Ню Лорк діста- іОггі ^і^цора мільйона приб'ри свій пляи зібрання подіхків у сумі 892.4 мі.іьйона долярів. V иоть певні смііі іменні означення, що творять нліиу мову, як ло- гіч'іїоланижтиу г ч с т о м у оприй.маннл пачсиоїчі і ч.уто- то. Вона стала дійсно живим пам'ятником помер- лого мистця і дала уяву, яку велачезиу втрату зазвало І укра Шське мвеїеціво з еме. Водночас , ~ це прегарна настільна книжка, яка технічним ви конанням дорівнює подіб- і ним міжнародним творам І шо присвячеяі окреивм ма* стцям. А аа попередаіх ^^|Мс ваставок Крюкова в Ню Яо- рку. Ді- ді: ДЛЯ ще більшого удосту- пневая, надала іона словее- ввм образах в/Лок Гл Иоуа ще.й ввгляду «раввшйі,'ао- ровях оіб9а^о1«9 аа 8вс« яадвру ції^ і йі і а р-хлявюс, уоеііблеаях ми дітьмв-акіораив.

Каролайнв цигарки, поштою ж ЩЩ-в(^ з долари 25 центів за картон, мають адреси за- Г.І зобов'язані передати ті адреси відповідним алас- 9і6і, ^ряар/у це стаяеться. ; Неяе дуже врвавяв дум- штваестра Вврбтя-Я^ояр ро- ^р^нвя иалярепіа, І я «ярі- ііівв виеловатя свс Я думка з іі^Иііду йбго тверджень. п природі с:;ладас7гьі-;і .; живих і нежи- пи)і реальних предметів, і)с- чс Я, явній, .чкі . „Ніч проминула", ажкф якої був апфоко відо- мая укра Ьсьііаш пеяагш'ом Тому трудно дорікати, чому з попередніх виставок не взято того чи ін Піоіч) твору, що його світлину можна бу- ло дісташ. теріял^ «{^авії^ до^ звфіісв- т у а и ю я про веіип талажгу нясіця, тфо подявугідну різ- иорі^огіеть його зацікавлень, неанчерпну глибінь його фантазії, про різнородність йог»ііишіки та мяйстервіеть зйонипшая. іе^ншва аакояалв зав- даяяа, іііо іЬігб мають такі книжки. зак Махай" і інші підкрсс- .іюють, що з таким сатя- мевтом до українського по- буту й зкраІвсьїц Я . - цького Клюбу в Ню И^ініу, а голова ОМУА МпяІЬіо Черешвьоасиоііі і еехретівр Вогдаа Саачук ооо(№сто вклала багато праці у.:^яз* ку з тіоо оеіааяьою ввпаа- кою. (Увідне слово 1 літе- рат)-ріт редакція: ІЗолоднмир Гавріїлюк.


ЕКЗ^ЗСГГИВНА РАДА ВК.-|НКОІ ПРОФЕСІЯНРІ СПЦи ЦІ АФЛ-СЮ на засіданні а Атланті сіфитяхум^іа презії.яеята Рнчврда Ніисоаа .-ш те. презкдею НІноок про по- дальшу програму: скільки війська відійдуть до ^ж Д^кІльхи ще залишаться. ІРІРАПІІАРІЯ В;іИЛ,\СЯ за поссрс.іниптпо між Па- КІбга ЯОМ і ІНДІгю в їхньому спорі щол" репа-ріяції о Лопіль- ЯИХ дипломатичних місій — із Калькути пакістанської та З Дакна у Східньому Пакістані — індійської. Українки, ставімвіппі І8 яайгрнвхішях йях'ятви- хипастнрського с л у жшня к.в на його пошану. твор^остя, не тільки в назвах, але й в шалених пп Його земного шляху, до- діях і думах вічвого, аезямценного українського села. Здобувши ще за Стсфаникового жнття широке визнання в л^ратурах слов'янського світу, його .творчі^^ь аавойовус широкі кола читачів англомовннх^^еелвшновішс і 'аавіть читачів азій- ських країн, так само, як виходять на- магістралі світової літератури


Що вія ве і^дірямав рішеїгая Конгресу про витрату 12 більйонів долярів иа ріал внутрішні лрогра.чи в ЗСА. що прези- Яещ Н.і^еон зробив це нввмигле, готуючись вже тепер до ПРсзхдІбІіХськвх виборів у 1972 році, коли Уряд зможе пе- іфоші ва.ваутрішиї потреби і таким шиом авк- себе д| ЯюІзІА Армії і зюроікріїїіхотя. До 1 грудаш цього іі^ісу число аиерпкавеькях аояків у Еі'івпіакі мав - щ 184.000. .]Г°^|цІІДОНІ ПІДПИСАНО нову умову між америкаи- ' .^ако • будівельною фірмою . ..р Оз.моиу що- до взаємин яапіііх лпо.х країн" -- опозиційну я Лвстралії ї'обпничу партію, поминувши існуючий там коксерватив- ннй уряд Ві.хтіяма Мек Магона. МОВІІПСЯ від дальшого закупу пшениці в Австра- лії. Між Індії.ю і Пвх Цгавом напружені відносний виаслідку масахри, що П пахІепівіі щршвав проїж бежпльїиа у Сгі д ньоц у Па- ■ . Січі" зустрінуть ^іі^тер-італію" у фіналі Сходу ЗСА — великого пись- иевника Західиьої


Осінню іи.'""- ставка тягнулась понад три го року Су вересні) в мис- милі яа цій променаді, — і тецькій гвлерії Гандред К- найвищу нагородоу т. і керс на Вест Бродвею в Нь^ ,.греид првнс" (подорож до , Порку відбудеться його осо- Европя 1 двотижневий тви бнста виставка, як теж пізні Ленінград. є са- мі чатхувало тут видавання о- держуваиих а Украінн літе- -жтуриих творів ВЖІ^'ЯМ збірки віршів молодого льві- вського поета Ігорія Каляя- ія п, я. що пр друга після виданої 19вв подасться, що воно друкув рп« .. вндакяй вндавнніггвом Про- Набувати кннжку мо Яс ЯЯ М ЛОг 1вв7 р. Але тепер організмів С Таж найбільш Популярними та роля. Шкода тіль- ко, що книжечки яе аядаио в соліднішій оправі. Клшиипіся вам три Украі- ая" в .шаш довжелезннм піпввххідовком: п о ртаж яро іуряспршяй маротон по українсмадс посиленнях у ЮгосшІ! Лопереджус хнвжку „Сло- во від автора", перший ус- туп шого, в мзксимально

— У дщггому дні судової розправи проти 0-ох жкдів у Лекіягралі. яким звітус про той проніс, проте дістав був дозвіл на виїзд ло і ••овстська преса — з.ч іяггру- Ізраїлю, через п.мерикпнсь- ' кціями згори — промовчус У Брюсселі видано збірну львівського поета Ігоря Калинфі „Лоезії з іУирагни" Брюссель. Мій давній голос" і ., Кя- із своїх праць янстаалюва- линовнй герб" поміж ними, них і публікованих у краю В додатках надруковані вір- і в ЗСА. що були гзії з Украінн" з ретіро.іук- опубліковані в київських і цією графіки Б. імпіиреиими і: цифрові К"М- Ца щ,, основі Ш^.'Іоваио ііктіри. Д4лч ТЕЛВНЯ.ІШ Ишпжж В-ва „Новий Шлях" кіаьіса місяців тому поошпсж іашжха Василя Оофровоаа-ч Леввцького п. Тому й цвху- смо цей уступ: г: Пишучіі СВІ1І репортаж- ..ІСлавялнся вам три Ук- раїкв" для т и ж к е в ііка „Новий Шлях", у якому він друкувався сі-рі.ло 1Я і л ю с т р о ваніїх статтей впродовж майже


Перейти к следующей книге

Комментарии

  • Я просто в шоке!девка за пудрила мозги своему близнецу

  • хорошо написано!
    а по поводу того что ГГ убийца? так лучше убийца, чем политик-либерал, какой нибудь)

Оставить отзыв